Stay Safe in Japan Update: 21/09/2018, 19:14


More Information

"SUIGIAN" การแสดงศิลปะดั้งเดิม (ละครโนห์ ละครเคียวเก็น การร่ายรำแบบญี่ปุ่น ดนตรีกากาคุ และละครหุ่นบุนราคุ)

ระยะเวลาที่ใช้ได้:1/8/2019 - 31/10/2019

เพียงกรอกโค้ดคูปอง "matcha_suigian" ตอนจองผ่านเว็บไซต์ทางการหรือสามารถแสดงหน้าจอนี้ให้กับพนักงานทันทีที่เข้าร้านจะได้รับส่วนลดพิเศษมูลค่า 1,000 เยน

เงื่อนไขการใช้

  • ผู้ที่จองผ่านเว็บไซต์ทางการกรุณากรอกโค้ดคูปองลงในช่องเดียวกับช่อง "If you have any allergies ..."
  • กรุณาแสดงคูปองทันทีที่เข้าร้าน ส่วนลดอาจไม่สามารถใช้ได้หากแสดงคูปองตอนชำระเงิน