Stay Safe in Japan Update: 21/09/2018, 19:14


More Information

TOKYU HANDS สินค้าจิปาถะ เครื่องสำอาง เครื่องเขียน อุปกรณ์ในครัว งาน DIY และอื่นๆ

ระยะเวลาที่ใช้ได้: 1/8/2019 - 31/1/2020

กรุณาแสดงคูปองและหนังสือเดินทาง (ที่ไม่ใช่หนังสือเดินทางประเทศญี่ปุ่น) ณ จุดชำระเงิน

วิธีใช้

กรุณาแสดงคูปองและหนังสือเดินทาง (ที่ไม่ใช่หนังสือเดินทางประเทศญี่ปุ่น) ณ จุดชำระเงิน
จากนั้นจึงไปดำเนินการขอคืนภาษีที่เคานเตอร์บริการปลอดภาษี

เงื่อนไขการใช้

  • รายชื่อร้านค้าและสาขาที่ไม่เข้าร่วมรายการ มีดังนี้ HANDS CAFE
  • คูปองส่วนลดนี้ ไม่สามารถใช้ร่วมกับคูปองส่วนลดอื่นๆได้
  • คูปองส่วนลดนี้สามารถใช้สิทธิในการรับส่วนลดเฉพาะสินค้าที่เข้าร่วมรายการเท่านั้น
  • คูปองส่วนลดนี้สามารถใช้สิทธิในการรับส่วนลดเฉพาะสินค้าเท่านั้น