Stay Safe in Japan Update: 21/09/2018, 19:14


More Information

"Yomiuriland" - ส่วนลดค่าเข้าสวนสนุก

ระยะเวลาที่ใช้ได้: 1/10/2019 - 1/10/2020

แสดง QR Code ที่เคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วเพื่อรับส่วนลดค่าเข้า

เงื่อนไขการใช้

ตรวจสอบอัตราคิดลดตั๋วในตารางด้านล่าง

One Day Pass

ราคาปกติ ราคาหลังหักส่วนลด เปอร์เซ็นต์ที่ลด
ผู้ใหญ่ 5,500 5,200 5%
นักเรียนมัธยม 4,400 4,100 6%
นักเรียนประถมและผู้สูงอายุ 3,900 3,600 7%
เด็กเล็ก 3,400 3,100 8%

Night Pass (เริ่มจำหน่ายตั้งแต่ 16:00 เป็นต้นไป)

ราคาปกติ ราคาหลังหักส่วนลด เปอร์เซ็นต์ที่ลด
ผู้ใหญ่ 2,500 2,200 12%
นักเรียนมัธยม 1,700 1,500 12%
นักเรียนประถมและผู้สูงอายุ 1,700 1,500 12%
เด็กเล็ก 1,700 1,500 12%
  • ผู้ใหญ่ (อายุ 18-64 ปี) ผู้สูงอายุ (อายุ 65 ปีขึ้นไป) เด็กเล็ก (อายุ 3 ปีขึ้นไปต้องซื้อตั๋ว)
  • Night pass เข้าสวนสนุกได้ตั้งแต่ 16:00 เป็นต้นไป + เล่นเครื่องเล่นรอบกลางคืนได้ฟรีไม่จำกัด (ยกเว้นบางเครื่องเล่น)
  • ตั๋วไนท์พาสจำหน่ายเฉพาะช่วงงาน Jewellumination เท่านั้น ตรวจสอบตารางการจัดงานได้ที่เว็บไซต์ทางการของ Yomiuriland

ร้านค้าที่ร่วมรายการ

 สวนสนุก Yomiuriland