ข้อแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับสถานการณ์ไวรัส COVID-19

วัฒนธรรม ประเพณี ใน เฮียวโกะ (Hyogo)

Intro

แนะนำเกี่ยวกับข้อมูลวัฒนธรรม ประเพณีในเฮียวโกะ (Hyogo)ช่วยในการท่องเที่ยวในญี่ปุ่นสะดวกมากขึ้น