ข้อแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับสถานการณ์ไวรัส COVID-19

มรดกโลก ใน คานากาวะ (Kanagawa)

Intro

แนะนำเกี่ยวกับข้อมูลมรดกโลกในคานากาวะ (Kanagawa)ช่วยในการท่องเที่ยวในญี่ปุ่นสะดวกมากขึ้น