ข้อแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับสถานการณ์ไวรัส COVID-19

พิพิธภัณฑ์ ใน มิเอะ (Mie)

Intro

แนะนำเกี่ยวกับข้อมูลพิพิธภัณฑ์ในมิเอะ (Mie)ช่วยในการท่องเที่ยวในญี่ปุ่นสะดวกมากขึ้น