ข้อแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับสถานการณ์ไวรัส COVID-19

ซื้อของ ใน มิยางิ (Miyagi)

Intro

แนะนำเกี่ยวกับข้อมูลซื้อของในมิยางิ (Miyagi)ช่วยในการท่องเที่ยวในญี่ปุ่นสะดวกมากขึ้น

MATCHA's partners