Stay Safe in Japan Update: 21/09/2018, 19:14


More Information

ธรรมชาติและฤดูกาล ใน มิยาซากิ (Miyazaki)

Intro

แนะนำเกี่ยวกับข้อมูลธรรมชาติและฤดูกาลในมิยาซากิ (Miyazaki)ช่วยในการท่องเที่ยวในญี่ปุ่นสะดวกมากขึ้น