ข้อแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับสถานการณ์ไวรัส COVID-19

วัฒนธรรม ประเพณี ใน นากาโนะ (Nagano)

Intro

แนะนำเกี่ยวกับข้อมูลวัฒนธรรม ประเพณีในนากาโนะ (Nagano)ช่วยในการท่องเที่ยวในญี่ปุ่นสะดวกมากขึ้น

MATCHA's partners