ข้อแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับสถานการณ์ไวรัส COVID-19

ธรรมชาติและฤดูกาล ใน นางาซากิ (Nagasaki)

Intro

แนะนำเกี่ยวกับข้อมูลธรรมชาติและฤดูกาลในนางาซากิ (Nagasaki)ช่วยในการท่องเที่ยวในญี่ปุ่นสะดวกมากขึ้น

MATCHA's partners