ข้อแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับสถานการณ์ไวรัส COVID-19

สวนสาธารณะ สวนญี่ปุ่น ใน นางาซากิ (Nagasaki)

Intro

แนะนำเกี่ยวกับข้อมูลสวนสาธารณะ สวนญี่ปุ่นในนางาซากิ (Nagasaki)ช่วยในการท่องเที่ยวในญี่ปุ่นสะดวกมากขึ้น