ข้อแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับสถานการณ์ไวรัส COVID-19

ออนเซ็น ใน อาโอโมริ (Aomori)

Intro

แนะนำเกี่ยวกับข้อมูลออนเซ็นในอาโอโมริ (Aomori)ช่วยในการท่องเที่ยวในญี่ปุ่นสะดวกมากขึ้น

MATCHA's partners