ข้อแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับสถานการณ์ไวรัส COVID-19

ประวัติศาสตร์ ใน อาโอโมริ (Aomori)

Intro

แนะนำเกี่ยวกับข้อมูลประวัติศาสตร์ในอาโอโมริ (Aomori)ช่วยในการท่องเที่ยวในญี่ปุ่นสะดวกมากขึ้น

MATCHA's partners