ข้อแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับสถานการณ์ไวรัส COVID-19

วัฒนธรรม ประเพณี ใน โออิตะ (Oita)

Intro

แนะนำเกี่ยวกับข้อมูลวัฒนธรรม ประเพณีในโออิตะ (Oita)ช่วยในการท่องเที่ยวในญี่ปุ่นสะดวกมากขึ้น

MATCHA's partners