Stay Safe in Japan Update: 21/09/2018, 19:14


More Information

ธรรมชาติและฤดูกาล ใน โออิตะ (Oita)

Intro

แนะนำเกี่ยวกับข้อมูลธรรมชาติและฤดูกาลในโออิตะ (Oita)ช่วยในการท่องเที่ยวในญี่ปุ่นสะดวกมากขึ้น