ข้อแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับสถานการณ์ไวรัส COVID-19

วัฒนธรรม ประเพณี ใน โอคายามะ (Okayama)

Intro

แนะนำเกี่ยวกับข้อมูลวัฒนธรรม ประเพณีในโอคายามะ (Okayama)ช่วยในการท่องเที่ยวในญี่ปุ่นสะดวกมากขึ้น