ข้อแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับสถานการณ์ไวรัส COVID-19

มรดกโลก ใน โอกินาว่า (Okinawa)

Intro

แนะนำเกี่ยวกับข้อมูลมรดกโลกในโอกินาว่า (Okinawa)ช่วยในการท่องเที่ยวในญี่ปุ่นสะดวกมากขึ้น

MATCHA's partners