ข้อแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับสถานการณ์ไวรัส COVID-19

ประวัติศาสตร์ ใน โอกินาว่า (Okinawa)

Intro

แนะนำเกี่ยวกับข้อมูลประวัติศาสตร์ในโอกินาว่า (Okinawa)ช่วยในการท่องเที่ยวในญี่ปุ่นสะดวกมากขึ้น

MATCHA's partners