ข้อแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับสถานการณ์ไวรัส COVID-19

วัฒนธรรม ประเพณี ใน ไซตามะ (Saitama)

Intro

แนะนำเกี่ยวกับข้อมูลวัฒนธรรม ประเพณีในไซตามะ (Saitama)ช่วยในการท่องเที่ยวในญี่ปุ่นสะดวกมากขึ้น