ข้อแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับสถานการณ์ไวรัส COVID-19

Interest ใน ชิกะ (Shiga)

Intro

แนะนำเกี่ยวกับข้อมูลInterestในชิกะ (Shiga)ช่วยในการท่องเที่ยวในญี่ปุ่นสะดวกมากขึ้น