ข้อแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับสถานการณ์ไวรัส COVID-19

ธรรมชาติและฤดูกาล ใน ชิกะ (Shiga)

Intro

แนะนำเกี่ยวกับข้อมูลธรรมชาติและฤดูกาลในชิกะ (Shiga)ช่วยในการท่องเที่ยวในญี่ปุ่นสะดวกมากขึ้น