ข้อแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับสถานการณ์ไวรัส COVID-19

ซื้อของ ใน ชิซุโอกะ (Shizuoka)

Intro

แนะนำเกี่ยวกับข้อมูลซื้อของในชิซุโอกะ (Shizuoka)ช่วยในการท่องเที่ยวในญี่ปุ่นสะดวกมากขึ้น