ข้อแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับสถานการณ์ไวรัส COVID-19

ออนเซ็น ใน ชิซุโอกะ (Shizuoka)

Intro

แนะนำเกี่ยวกับข้อมูลออนเซ็นในชิซุโอกะ (Shizuoka)ช่วยในการท่องเที่ยวในญี่ปุ่นสะดวกมากขึ้น