ข้อแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับสถานการณ์ไวรัส COVID-19
  • MATCHA
  • ชิซุโอกะ (Shizuoka)Interest

Interest ใน ชิซุโอกะ (Shizuoka)

Intro

แนะนำเกี่ยวกับข้อมูลInterestในชิซุโอกะ (Shizuoka)ช่วยในการท่องเที่ยวในญี่ปุ่นสะดวกมากขึ้น