ข้อแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับสถานการณ์ไวรัส COVID-19

มรดกโลก ใน ชิซุโอกะ (Shizuoka)

Intro

แนะนำเกี่ยวกับข้อมูลมรดกโลกในชิซุโอกะ (Shizuoka)ช่วยในการท่องเที่ยวในญี่ปุ่นสะดวกมากขึ้น