ข้อแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับสถานการณ์ไวรัส COVID-19

วัฒนธรรม ประเพณี ใน ชิบะ (Chiba)

Intro

แนะนำเกี่ยวกับข้อมูลวัฒนธรรม ประเพณีในชิบะ (Chiba)ช่วยในการท่องเที่ยวในญี่ปุ่นสะดวกมากขึ้น