ข้อแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับสถานการณ์ไวรัส COVID-19

ธรรมชาติและฤดูกาล ใน โทยามะ (Toyama)

Intro

แนะนำเกี่ยวกับข้อมูลธรรมชาติและฤดูกาลในโทยามะ (Toyama)ช่วยในการท่องเที่ยวในญี่ปุ่นสะดวกมากขึ้น