ข้อแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับสถานการณ์ไวรัส COVID-19

ธรรมชาติและฤดูกาล ใน ยามานาชิ (Yamanashi)

Intro

แนะนำเกี่ยวกับข้อมูลธรรมชาติและฤดูกาลในยามานาชิ (Yamanashi)ช่วยในการท่องเที่ยวในญี่ปุ่นสะดวกมากขึ้น

MATCHA's partners