Stay Safe in Japan Update: 21/09/2018, 19:14


More Information

ราคามาตรฐาน ใน ยามานาชิ (Yamanashi)

Intro

แนะนำเกี่ยวกับข้อมูลราคามาตรฐานในยามานาชิ (Yamanashi)ช่วยในการท่องเที่ยวในญี่ปุ่นสะดวกมากขึ้น