ข้อแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับสถานการณ์ไวรัส COVID-19

อาหาร ใน วาคุระออนเซ็น

Intro

แนะนำเกี่ยวกับข้อมูลอาหารในวาคุระออนเซ็นช่วยในการท่องเที่ยวในญี่ปุ่นสะดวกมากขึ้น