ข้อแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับสถานการณ์ไวรัส COVID-19

ออนเซ็น ใน ฮาโกเนะ

Intro

แนะนำเกี่ยวกับข้อมูลออนเซ็นในฮาโกเนะช่วยในการท่องเที่ยวในญี่ปุ่นสะดวกมากขึ้น