ข้อแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับสถานการณ์ไวรัส COVID-19

อาหาร ใน เซนได

Intro

แนะนำเกี่ยวกับข้อมูลอาหารในเซนไดช่วยในการท่องเที่ยวในญี่ปุ่นสะดวกมากขึ้น