ข้อแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับสถานการณ์ไวรัส COVID-19

อาหาร ใน นิกโก้

Intro

แนะนำเกี่ยวกับข้อมูลอาหารในนิกโก้ช่วยในการท่องเที่ยวในญี่ปุ่นสะดวกมากขึ้น