ข้อแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับสถานการณ์ไวรัส COVID-19

ซื้อของ ใน โคเอนจิ

Intro

แนะนำเกี่ยวกับข้อมูลซื้อของในโคเอนจิช่วยในการท่องเที่ยวในญี่ปุ่นสะดวกมากขึ้น