ข้อแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับสถานการณ์ไวรัส COVID-19

พิพิธภัณฑ์ ใน อาซากุสะ

Intro

แนะนำเกี่ยวกับข้อมูลพิพิธภัณฑ์ในอาซากุสะช่วยในการท่องเที่ยวในญี่ปุ่นสะดวกมากขึ้น