ข้อแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับสถานการณ์ไวรัส COVID-19
Stay Safe in Japan Update: 21/09/2018, 19:14


More Information

สวนสาธารณะ สวนญี่ปุ่น ใน อาซากุสะ

Intro

แนะนำเกี่ยวกับข้อมูลสวนสาธารณะ สวนญี่ปุ่นในอาซากุสะช่วยในการท่องเที่ยวในญี่ปุ่นสะดวกมากขึ้น