ข้อแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับสถานการณ์ไวรัส COVID-19

ท่องเที่ยว ใน ชิบุย่า

Intro

แนะนำเกี่ยวกับข้อมูลท่องเที่ยวในชิบุย่าช่วยในการท่องเที่ยวในญี่ปุ่นสะดวกมากขึ้น