ข้อแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับสถานการณ์ไวรัส COVID-19

ธรรมชาติและฤดูกาล ใน ชิบุย่า

Intro

แนะนำเกี่ยวกับข้อมูลธรรมชาติและฤดูกาลในชิบุย่าช่วยในการท่องเที่ยวในญี่ปุ่นสะดวกมากขึ้น