ข้อแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับสถานการณ์ไวรัส COVID-19

อาหาร ใน ฮาราจูกุ

Intro

แนะนำเกี่ยวกับข้อมูลอาหารในฮาราจูกุช่วยในการท่องเที่ยวในญี่ปุ่นสะดวกมากขึ้น

MATCHA's partners