ข้อแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับสถานการณ์ไวรัส COVID-19

สวนสาธารณะ สวนญี่ปุ่น ใน กินซ่า

Intro

แนะนำเกี่ยวกับข้อมูลสวนสาธารณะ สวนญี่ปุ่นในกินซ่าช่วยในการท่องเที่ยวในญี่ปุ่นสะดวกมากขึ้น