ข้อแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับสถานการณ์ไวรัส COVID-19

ธรรมชาติและฤดูกาล ใน ฟุกุโอกะ (Fukuoka)

Intro

แนะนำเกี่ยวกับข้อมูลธรรมชาติและฤดูกาลในฟุกุโอกะ (Fukuoka)ช่วยในการท่องเที่ยวในญี่ปุ่นสะดวกมากขึ้น