ข้อแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับสถานการณ์ไวรัส COVID-19

ฮาลาล ใน ชินจุกุ

Intro

แนะนำเกี่ยวกับข้อมูลฮาลาลในชินจุกุช่วยในการท่องเที่ยวในญี่ปุ่นสะดวกมากขึ้น