ข้อแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับสถานการณ์ไวรัส COVID-19

ร้านอาหาร ใน ชินจุกุ

Intro

แนะนำเกี่ยวกับข้อมูลร้านอาหารในชินจุกุช่วยในการท่องเที่ยวในญี่ปุ่นสะดวกมากขึ้น