ข้อแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับสถานการณ์ไวรัส COVID-19

อาหาร ใน อิเคะบุคุโระ

Intro

แนะนำเกี่ยวกับข้อมูลอาหารในอิเคะบุคุโระช่วยในการท่องเที่ยวในญี่ปุ่นสะดวกมากขึ้น