ข้อแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับสถานการณ์ไวรัส COVID-19

ที่พัก ใน อิเคะบุคุโระ

Intro

แนะนำเกี่ยวกับข้อมูลที่พักในอิเคะบุคุโระช่วยในการท่องเที่ยวในญี่ปุ่นสะดวกมากขึ้น