ข้อแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับสถานการณ์ไวรัส COVID-19

ศิลปะ ดีไซน์ ใน โอไดบะ

Intro

แนะนำเกี่ยวกับข้อมูลศิลปะ ดีไซน์ในโอไดบะช่วยในการท่องเที่ยวในญี่ปุ่นสะดวกมากขึ้น