ข้อแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับสถานการณ์ไวรัส COVID-19

ธรรมชาติและฤดูกาล ใน รปปงหงิ

Intro

แนะนำเกี่ยวกับข้อมูลธรรมชาติและฤดูกาลในรปปงหงิช่วยในการท่องเที่ยวในญี่ปุ่นสะดวกมากขึ้น