Stay Safe in Japan Update: 21/09/2018, 19:14


More Information

ภาษา

Intro

แนะนำเกี่ยวกับภาษาญี่ปุ่น เช่น ลักษณะของภาษาญี่ปุ่น ,ภาษาสุภาพ , สำนวน เป็นต้น อธิบายถึงเคล็ดลับในการเข้าใจภาษาญี่ปุ่น และภาษาญี่ปุ่นที่มักจะเกิดความเข้าใจผิดบ่อย เป็นต้น