ข้อแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับสถานการณ์ไวรัส COVID-19
  • MATCHA
  • ฮาราจูกุInterest

Interest ใน ฮาราจูกุ

Intro

แนะนำเกี่ยวกับข้อมูลInterestในฮาราจูกุช่วยในการท่องเที่ยวในญี่ปุ่นสะดวกมากขึ้น