Coronavirus (COVID-19) Advisory Information

lộ trình gợi ý ở Tỉnh Aichi

Intro

Giới thiệu các thông tin về lộ trình gợi ý ở Tỉnh Aichimà các bạn nên biết khi du lịch Nhật Bản hoặc trước khi đến Nhật Bản.